Лао Це: ТАО ТЕ КИНГ

Тао Те Кинг е класичен кинески текст во кој е содржана основата на таоизмот и кој претставува едно од најпознатите толкувања на кинеската филозофија. Се верува дека потекнува од четвртиот …

read more